Bronx Zoo Madagasgar November 29, 2008 - whiteplains